top of page

Algemene Voorwaarden

28 januari 2019

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 - Definities

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

Artikel 6 - Instructies en gedragsregels

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid van Telstar Clinics

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 

Artikel 9 - Overmacht/Wijziging/Annulering Telstar Clinics

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

Artikel 11 - De prijs

 

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

 

Artikel 13 - Blessures

 

Artikel 14 - Betaling

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

 

Artikel 16 - Geschillen

 

Artikel 17 - Privacy en Veiligheid

 

Artikel 18 - Roken en alcohol

Artikel 19 - Persoonlijke gegevens

 

Artikel 20 - Het melden van bijzonderheden

Artikel 21 - Gevonden voorwerpen

Artikel 22 - Foto's/Video's 

Artikel 23 - Overige bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Deelnamekosten: de totale som van de door Telstar Clinics ‐ ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst ‐ te verlenen diensten inclusief BTW.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Telstar Clinics;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;

 

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Inschrijfformulier: formulier dat deel uitmaakt van de internetsite www.telstarclinics.nl van Telstar Clinics;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Telstar Clinics aangaat.

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Telstar 1963 N.V.

Minister van Houtenlaan 123, 1981 EK Velsen-ZUID

Telefoonnummer: 0255 – 54 69 20

 

KvK-nummer: 34162098

BTW-identificatienummer: NL 8110.75.540.B.01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 -Instructies en gedragsregels

 

Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Telstar Clinics ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Telstar Clinics nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst. Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Telstar Clinics in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan Telstar Clinics van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van Telstar Clinics

 

Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Telstar Clinics aanvaardt (behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld Telstar Clinics) geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf Telstar Clinics, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging. Telstar Clinics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis‐ en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheid‐) verzekeringen van derden die door Telstsar Clinics bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Telstar Clinics beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid‐)verzekering(en) aanspraak bestaat.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 

Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Telstar Clinics en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming ‐ niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen ‐ van Deelnemer. Opdrachtgever zal Telstar Clinics vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

Artikel 9 – Overmacht/Wijziging/Annulering Telstar Clinics

 

Indien Telstar Clinics door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Telstar Clinics gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden. De opdrachtgever kan in deze kiezen uit een andere locatie of 100% van het inschrijfgeld retour. Onder overmacht zoals bedoeld in bovenstaande van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een Clinic. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 50% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld in geval van:

 

Producten of diensten welke door de afnemer gepersonaliseerd zijn.

 

Artikel 11 – De prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Prijzen/acties

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 

Acties gelden alleen op www.telstarclinics.nl van Telstar 1963 N.V. tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Blessures

 

Telstar Clinics stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen van Telstar Clinics en is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s)en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de deelnemer.

 

Artikel 14 – Betaling

 

Wij bieden diverse betaalmogelijkheden aan waaronder:

 

- Credit / Debit Card

 

- iDEAL

 

- PayPal

 

De betalingen worden uitgevoerd middels een beveiligde verbinding. Alle gegevens worden na het uitvoeren van de transactie direct verwijderd. Voor meer informatie/vragen kun je mailen naar telstarclinics@sctelstar.nl

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16 - Geschillen

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, of wel van overeenkomsten

die hieruit voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

Artikel 17 - Privacy & Veiligheid

 

De Telstar Clinics gebruikt je persoonlijke gegevens om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden en je bestelling optimaal te kunnen afronden. Jouw gegevens worden nimmer doorgegeven aan derden.

 

Artikel 18 - Roken en alcohol

 

Bij Telstar Clinics wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het Telstar Clinics.

Artikel 19 - Persoonlijke gegevens

Telstar Clinics vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van een Clinic van belang kunnen zijn. De verstrekte gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, anders dan informatieverschaffing betreffende toekomstige evenementen. Als iemand staat ingeschreven voor Telstar Clinics, rekenen wij erop dat deze persoon in staat is aan het gehele programma mee te doen.

Artikel 20 - Het melden van bijzonderheden

 

Bij deelname aan Telstar Clinics, gaan we ervan uit dat er ten opzichte van leeftijdsgenoten, geen significante leer‐ en ontwikkelingsachterstand is en de deelnemer zonder aanpassingen kan deelnemen. Als dit niet zo is, dan is het verplicht dit bij boeking op te geven. De deelnemer is verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Voorbeelden hiervan zijn: ADHD, medische bijzonderheden(lichamelijk en geestelijk) en medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden (zoals gescheiden ouders), een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden, etc. Als blijkt dat deze bijzonderheden niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar pas op bestemming worden gemeld, kan dit betekenen dat verdere deelneming uitgesloten wordt. Indien de deelnemer medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld is het mogelijk dat u deze bij aanvang van de week geeft aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste momentaan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgegeven is Telstar Clinics niet verantwoordelijk. 

Artikel 21 - Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het voetbalkamp nog 14 dagen door Telstar Clinics bewaard. Na deze periode is Telstar Clinics gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Artikel 22 - Foto's/Video's

Tijdens Telstar Clinics wordt er beeldmateriaal gemaakt ten behoeve van Telstar Clinics promotiemateriaal. Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang kenbaar te maken. Alle audio en/of visuele opnames door Telstar Clinics ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Telstar Clinics/Telstar 1963 N.V. Bij aanmelding voor Telstar Clinics geeft men Telstar Clinics/Telstar 1963 N.V. het recht beelden te gebruiken voor commerciële en/of promotionele doeleinden van Telstar Clinics. Je geeft, met deelname aan Telstar Clinics, automatisch toestemming om opgenomen te worden in ons bestand voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief.Indien dit niet is gewenst, dient men dit per e‐mail kenbaar te maken bij Telstar Clinics.

Artikel 23 - Overige bepalingen

Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Daar waar de algemene voorwaarden van Telstar Clinics niet in voorzien zal, bij een vraag en/of klacht, een besluit worden genomen door de directie van Telstar Clinics/Telstar 1963 N.V. en zal deze bindend zijn voor de afhandeling van de vraag/klacht. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

bottom of page